Kurt W. Tong

U.S. Consul General to Hong Kong and Macau