Yu Kam-yin

Columnist of Hong Kong Economic Journal.